Hotline

096.71.88868

Giờ mở cửa

08:00 - 18:00
Trang chủ / Tin tức / Vận chuyển / C/O của doanh nghiệp ưu tiên: Làm không đúng sẽ bị Hải quan từ chối

C/O của doanh nghiệp ưu tiên: Làm không đúng sẽ bị Hải quan từ chối

C/O của doanh nghiệp ưu tiên: Làm không đúng sẽ bị Hải quan từ chối

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện tiếp nhận và kiểm tra C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ) với Doanh nghiệp ưu tiên.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5, Khoản 3 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC, trường hợp Doanh nghiệp ưu tiên không nộp C/O đúng thời hạn quy định hoặc không khai đầy đủ số tham chiếu, ngày cấp trên tờ khai hải quan NK hoặc không khai nợ C/O trên tờ khai hải quan NK thì thực hiện từ chối C/O theo quy định.

Trường hợp DN ưu tiên khai thiếu hoặc khai chưa đầy đủ các tiêu chí trên tờ khai hải quan NK nhưng không khai số tham chiếu, ngày cấp C/O hoặc khai thiếu ngày C/O nhưng nộp C/O đúng thời hạn quy định: Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để nghị DN giải trình; căn cứ giải trình của DN để xem xét chấp nhận C/O, đồng thời có chấn chỉnh, đề nghị DN khai đúng quy định về C/O đối với các lô hàng NK tiếp theo.

Khi tiếp nhận C/O của DN ưu tiên, công chức hải quan thực hiện tiếp nhận, kiểm tra C/O theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC.

Bài viết liên quan

  • Kinh nghiệm đi thuê kho bãi